Основно меню » Новини


ОБЯВА

На вниманието на заинтересованите лица и собствениците на имоти в УПИ І , кв.700а гр.Плевен, във връзка с проект за ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ 56722.655.180, ПИ 56722.655.181 и ПИ 56722.655.44, попадащи в УПИ I – за обществено, жилищно строителство и трафопост, кв.700а, ж.к. „Сторгозия” гр.Плевен”, с Възложител собствениците на ПИ 56722.655.180 и ПИ 56722.655.181 по Кaдастралната карта на гр. Плевен ще се проведе обществено обсъждане по реда на чл.127 ал.1, във връзка с чл.22 ал.4 от ЗУТ.

Обсъждането ще се проведе от собствениците на ПИ 56722.655.180 - СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ и ПИ 56722.655.181 – АСАВИЯ ЕООД, представлявано от управителя Виктор Ценов Ценов.

Обсъждането ще се извърши на 04.04.2022г. от 14.00 часа в Адвокатска Кантора ЦЕНОВ на адрес: гр.Плевен ул. Александър Стамболийски №1, ет.1