Основно меню » Франчайзинг


              АСАВИЯ EООД притежава БИЗНЕС ФОРМАТ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ под търговското наименование АСАВИЯ.

           ФРАНЧАЙЗИНГ системата на АСАВИЯ е бизнес стратегия основаваща се на взаимно споразумение за извоюване на пазарен дял чрез предлагане на  качествени услуги носещи марката АСАВИЯ, които да бъдат предпочитани от клиентите на по голяма територия. Основателят вярва, че притежаването на собствен бизнес разкрива и развива качества в човека които не са присъщи за работника и служителя.             

ФРАНЧАЙЗИНГ системата на АСАВИЯ  е активна работа по утвърдена система в която основния фокус е във въвеждането на изпитани в практиката услуги и развитието на екипа. С подкрепата и контрола на франчайзодателя по-бързо се извоюват пазарни позиции, печелят се повече клиенти, повече доверие, а когато клиентите са доволни се печелят повече сделки. В семейството на франчайзинга бизнесът е по-лесен, рискът е сведен до минимум, а резултатът по-сигурен. Нашата основна мисия е клиентите да разпознават нас и нашата система като символ на качествено обслужване в бизнеса с недвижими имоти в България.

Дейността предмет на ФРАНЧАЙЗИНГ е ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ предлагани на местни и чуждестранни клиенти - физически и юридически лица с обхват на сделките – територията на Р България.

ФРАНЧАЙЗИНГ системата „АСАВИЯ” е съвкупност от следните разработени и прилагани системи:

Система за пазарни проучвания на пазара за недвижими имоти и набиране на оферти и клиенти.

Система за набиране на оферти -  имоти за продажба (отдаване под наем) от собственици.   

Система за предлагане на имоти и привличане на кандидат-купувачи (кандидат-наематели).

Система за организация на информацията – база данни имоти / клиенти чрез съавторство в специализиран програмен продукт.

Система за посредничество при преговори между страните

Система за проверка на документи и минимализиране на риска от имотни измами.

Система за сключване на сделки с недвижими имоти - в предварителна фаза.

Система за финализиране на сделки с недвижими имоти.

Система за сключване на специфични сделки с повишен риск.   

Специална методология за сделки финансирани с банков кредит.   

Специална методология  за продажба на ипотекирани имоти.

Специална методология  за сключване на сделки с международен елемент.

Система за създаване на конкурентни предимства на местен пазар.

Система за първоначално и периодично обучение.

Система за водене на вътрешна документация и извършване на дейността в съответствие със законодателството на Р България. Бизнес формата включва пакет от изброените по-горе системи  включително: ползване на търговското наименование АСАВИЯ, ползване на националната система за реклама www.asavia.info , права върху интелектуална собственост, търговските тайни, ноу-хау, бизнеса и техническите методи, рекламните знаци и др. свързани с дейността. Важни компоненти на бизнес формата са също и концепцията за представяне на предлаганите услуги, избора и цялостния дизайн на офиса, етичните правила, правилата за защита на информацията и др. АСАВИЯ EООД, е отговорен и честен партньор, който има лично отношение към проблемите на своите франчайзполучатели и техните клиенти, цени взаимните ползи от връзката, но и полага грижи при възникнал проблем, за да гарантира успеха на своите франчайзи.

                        

 След одобрение на кандидата за франчайзинг парньори (ФП) и сключване на договор за франчайзинг АСАВИЯ ЕООД           предоставя:

 

(1) Помощен комплект документи необходими за стартиране на дейността: Вътрешни правила по ЗЗЛД;   Вътрешни правила по ЗМИП и ЗБТ; Указания за оценка на риска по ЗБУТ при наличие на нает персонал; Типов трудов договор отразяващ спецификите на дейността.

(2) Първоначално обучение, на управителя на ФП, относно бизнес системите, описани в Преамбюла, вкл. практически указания за осъществяване и документиране на цялостния процес на дейността. Продължителността и формата на първоначалното обучение както и нуждата от практически занятия се определя индивидуално в зависимост от предишен опит, професионална квалификация, индивидуален напредък.

(3) Работен комплект документи необходими за оперативна работа с клиенти типови документи за документиране на огледи, договори за получаване на гаранционни суми по сделки, предварителни договори, договори за наем, образци за декларации по ЗМИП и ЗЗЛД, образци на документи за документиране на посреднически услуги.

(4) Правила за ценообразуване на услугите, система за отстъпки.

(5) Интернет представяне на ФП с профил на офиса и служителите му в националния сайт www.asavia.net, пълни права за публикуване, редакция и спиране на оферти. 

(6) Практическа помощ при необходимост на етап преговори и сключване на сделки, вкл.преглед на документи и консултации за сложни казуси.

(7) Надзор на документацията по сделки в заключителен етап при сключване на договори за покупко-продажба с цел минимизиране на риска от имотни измами и пазене на добрата търговска репутация на агенциите АСАВИЯ.

(8) При желание от ФП – възможност за счетоводно обслужване на дейността от счетоводител в облигационни отношения с ФД. (срещу съответно възнаграждение за счетоводителя).

(9) Етичен правилник – възприет от ФД. Правила за съвместна работа с посреднически фирми извън системата на ФД.

(10) Информация, материали, указания и насоки за вътрешния интериор на офиса, външната реклама, рекламните карета в периодичния печат, визитки, бланки за кореспонденция и др.

(11) Периодично обучение при промяна на пазарните условия или законодателството или при необходимост от повишаване на квалификацията на лицата действащи като управители на ФП.

Повече информация, вкл. възможност за пряко запознаване с работата можете да получите ако се свържете с нас.

тел:0899919822, E-mail: asavia..pleven@gmail.com